Ilamsiz Icra Takibine Itiraz 886

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İlamsız icra takibi, alacaklının herhangi bir mahkeme kararı veya ilam olmadan icra müdürlüğü vasıtasıyla borçluya karşı başlattığı icra takibi yoludur. İlamsız icra takibine karşı borçlu ilgili icra müdürlüğünce gönderilen ödeme emrine tebliğ edildiği andan itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse bu takip kesinleşir. İlgili ilamsız icra takibine yasal süresinde sunulmuş borca itiraz dilekçesi ile takip durdurulabilir. Yasal süre içerisinde itiraz dilekçesinin sunulmaması halinde borç kesinleşir.

deneme232

Genellikle toplum tarafından icraya itiraz dilekçesi olarak adlandırılan dilekçe ile icra takibi İcra Müdürü tarafından itiraz nedeniyle durdurulur. Bu dilekçeyi icra takibine borçlu olarak kaydedilen herkes sunabilir. İlgili ödeme emrinin tamamına itiraz edebileceğiniz gibi yalnız bir kısmına da itirazda bulunabilirsiniz. Borcun bir kısmına itiraz halinde takibin kabul edilen miktarı için devam edilir. Ödeme emrine itiraz eden borçlunun mal beyanında bulunma zorunluluğu yoktur. Borçlu hiçbir sebep göstermeksizin itiraz etmişse imzayı kabul etmiş sayılır. 

İcra takipleri ve ödeme emirleri borç alacak konularında çok önemli haklar barındırmakla beraber farklı sürelere tabii olması sebebiyle, icra takibi açmayı, yürütmeyi ve ödeme emrine, icraya itirazları alanında uzman avukat ile çalışılarak yürütülmesini ankara avukat ve icra avukatı olarak öneriyoruz.

İtiraz ederken dikkat edilecek diğer bir husus ise haksız yere yapılan itirazlarda %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedileceğidir. Bu sebeple alacaklı olduğunu iddia eden tarafa ilamsız takipte bahsedilen miktar kadar borcunuz bulunmakta ise haksız yere yapacağınız itiraz borcunuzu %20 oranında arttıracak ve ek olarak mahkeme masrafları ve yargılama giderleri de tarafınıza yüklenecektir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Sonrası

İlamsız icra takibine gerçekleştirilen itiraz sonrası süreç büyük önem taşımaktadır. Hukuk sistemimizde alacaklı ve borçlunun belli başlı hakları bulunmaktadır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu göre ilamsız icra takibine borçlunun 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Tebligatın usulüne uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan itibaren 7 gün içerisinde borca itiraz edebilir. İcra ve İflas Kanununa göre icra takibine itiraz sonrası süreç şu şekildedir:

  • İtirazın uygun şekilde yapılması sonrası takip süreci durdurulur.
  • Borçlunun itiraz dilekçesinde mal beyanında bulunmama hakkı vardır.
  • Eğer takibe itiraz kısmi olarak yapılırsa, itiraz edilen tutar bakımından takip süreci durur ancak itiraz edilmeyen meblağ üzerinden takip süreci devam eder.
  • İtirazın kabulü ile durdurulan takip itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali işlemleri olmadan takip devam edemez.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

T.C.
…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 201 /…E.

BORCA İTİRAZ EDEN
(BORÇLU ADI-SOYADI )
 : ……………….……………. (TCK. No: ………………………….)
ADRESİ :
 ………………………………………………………………………
ALACAKLI :
 ……………………………………………………………..
ADRESİ :
 ………………………………………………..
TEBLİĞ TARİHİ:
 …../…./201… (ilgili yazının size tebliğ edildiği tarih)

NOT:(tebliğ süresi içerisinde itiraz etme zorunluluğunuz bulunmaktadır.)

KONU                : Borca, yetkiye, faize ve her türlü fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Dosya alacaklısına takip tarihi itibarıyla böyle bir borcum yoktur.(KISMI İTİRAZDA BULUNABİLİRSİNİZ.) Faiz oranı çok yüksek gösterilmiştir. Faiz başlangıç tarihi yanlış hesaplanmıştır. Faiz miktarı yanlış hesaplanmıştır. Bu miktarda bir borcum bulunmamaktadır.  Bu sebeple borca, faize ve her türlü fer’ilerine itiraz ediyorum.

İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Adresim ödeme emrinde de görüldüğü üzere …………………….. sınırlarındadır. İcra takibi yetkisiz icra müdürlüğünde açılmıştır. Yetkili icra müdürlüğü ikamet adresimin bulunduğu ………… İcra Müdürlüğüdür. Bu sebeple yetkiye de itiraz ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM:

Yetkili İcra Dairelesi ………………… ‘dir (borçlu ikamet yeri icra dairesi) olduğundan İcra Müdürlüğünüzün yetkisine itiraz ediyorum. Dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini talep ederim. Dosya alacağının tamamına, faize, faiz oranına, faiz başlangıç tarihine, ve her türlü fer’ilerine itiraz ediyorum. Dosya alacaklısına herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Takibin itirazım neticesinde DURDURULMASINI talep ederim. (TARİH)


                                                                                                 İtiraz Eden (Borçlu)
                                                                   Adı ve Soyadı: ……………..………………..
                                                                            İmza.


EKİ: Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

Web sitemizde yayımlanan dilekçe örnekleri yalnızca meslektaşlarımıza yardım amaçlıdır. Örnek dilekçelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi hukuki bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu sebeple hukuki bilgiden yoksun olarak dilekçelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi hak kaybına sebebiyet verebilir. Sitemizde bulunan dilekçe örneklerinin herhangi bir mercie sunulması nedeniyle Vista Hukuk Bürosu olarak hiçbir sorumluluğu kabul etmediğimizi peşinen beyan ederiz. 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir